Αναζήτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

To Φροντιστήριο των ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ στα Γρεβενά

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Γρεβενά 1898 || Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.ΣΠΙΡΤΟΥό Γρεβενών Δωρόθεος επιβεβαιοί

Προσκληθείς σήμερον την 1ην του μηνός Νοεμβρίου
Σωτηρίου έτους 1898 ημέραν της εβδομάδος Κυριακήν και ώραν 8ην μ.μ. τουρκιστί εγώ Χρήστος Παπα-Νικολάου συμβολαιογραφών Γραμματεύς της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών ει την εις την γνωστήν οικίαν του κ. Γεωργίου Κ. Σπύρτου Κατσιμπίρα γνωστού μοι ορθοδόξου χριστιανού, υπηκόου οθωμανού εμπόρου το επάγγελμα και κατοίκου της πόλεως Γρεβενών,ηρώτησα αυτόν την αιτίαν καί μοι είπεν ότι θέλει να σύνταξη την διαθήκηναυτού. Ιδών δε και δέ και πεισθείς ότι ο διαθέτης έχει σώας τας φρένας και υγιά τον νουν, προσεκάλεσα αυτόν ενώπιον και των επί τούτω προσεκάλεσα αυτόν ενώπιον και επί τούτω προσκληθέντων μαρτύρων ήτοι των κ. κ. Χριστούλα Λαδά, Ιωάννου Σιόζιου,Γεωργίου Βαγγέλη χασάπη, Κολούσιου Καζάνα, Βασιλείου Προκόπη,Γεωργίου Παναγιώτου Τσουλάκη και Σπυρίδωνος Οικονόμου,

Ορθοδόξων χριστιανών υπηκόων Οθωμανών και γνωστών μοι, ους και εξώρκισα εν βάρει της χριστιανικής αυτών συνειδήσεως ίνα μηδένείπωσι εξ όσων ήθελον ακούσει εκ του στόματος του διαθέτου μέχρι του θανάτου αύτου. Προσεκάλεσα αυτόν ίνα δήλωση μοι τας τελευταίας αυτού θελήσεις.
Τότε ο διαθέτης ενώπιον εμού μόνον και των μαρτύρων είπε τα εξής, άτινα και εν τη ουσία αυτών απαράτρεπτα ενταύθα καταχωρίζω. Θέλων ίνα προλάβω τας μετά θάνατον μου έριδας και φιλονεικίας όσον αφορά την διανομήν της περιουσίας την οποίαν ο Θεός μοι εχάρισε,αποφάσισα ίνα συντάξω την παρούσαν μου διαθήκην διά της οποίας εκφράζω τας τελευταίας και απαράτρεπτους μου θελήσεις καταργών προηγουμένην διαθήκην η σημείωσιν η οιανδήποτε άλλην πράξιν τα της διαθέσεως της περιουσίας μετά τον θανατόν μου και δηλώ ότι αύτη είναι η μόνη ισχυρά και τελευταία θελησίς μου. Και δή κληρονόμους μεν απάσης της μετά θανατόν μου ευρεθησομένης κινητής και ακινήτου περιουσίας μου εγκαθιστώ την σύζυγόν μου Φωτεινήν και τον εκ της δευτέρας συζύγου μου υιόν Γιαννάκην υπό τον άπαράβατον όμως όρον ίνα εκτελέσωσι απαρεγκλίτως πάσας τας υποχρεώσεις, τα κληροδοτήματα και τους όρους τους οποίους επιβάλλω δια της παρούσης μου,εκτελεστάς δ δε τον Νικόλαο Φ .Κουσιδην, Γεώργιον Ανδρέα Μπούσιου, Νικόλαον Χρήστου Τσαλόγια καίι την σύζυγόν μου Φωτεινήν τους οποίους καί παρακαλώ ίνα μετά τόον θάνατον μου επιστατήσωσι εις την εκκαθάρισην της περιουσίας μου και εις την ανελιπή εκτέλεσιν των τελευταίων διαθέσεων και επιθυμιών μου, τας οποίας μερικώς και όρισμένως έκφράζω ως εξής.

α) Αφίνω εις τον υίόν μου Γιαννάκην την εντός της πόλεως Γρεβενών γνωστήν οίκίαν μου εις ην κατοικώ μετά των προσηρτημένω αυτή οικοδομών ήτοι μάνδρας, οικίσκου ιδιαιτέρου μετά του υπ' αυτόν σιτοβολώνος, αυλής και κήπου και δύο ετέρων δωματίων χθαμαλών υπό τον όρον να συγκατοική αυτόσε έφ' όρου ζωής και η σύζυγος μου Φωτεινή.

β) Εις τόν υίόν μου Γιαννάκην επίσης άφίνω όλα τα εντός τής οικίας μου οικιακά σκεύη, κοσμήματα, διάφορα έπιπλα και λοιπά χρειών οικίας μου πάλιν υπό τον όρον της κοινής χρήσεως αυτών εφ' όρου ζωής και μετά της συζύγου μου Φωτεινής.

γ) Εις την συζυγόν μου Φωτεινήν αφίνω το εις την αγοράν χάνι το μεταξύ του εργαστηρίου Μπεκήρ αγά και χάνι του Ζήση Βέρρου και Γιαννάκη Γούσιου χασάπη, το όποιον συνίσταται από τρία δωμάτι το επάνω πάτωμα, εις δε το κάτω πάτωμα εξ ενός εργαστηρίου. Δύο αχουριών, τριών αχυρώνων καί αυλής και συνορεύει ένθεν και ένθεν δημόσιον δρόμον, ετέρωθεν με εργαστήριον Μπεκήρ αγά και εργαστήρια μου και εκ τετάρτου με χάνι Ζήση Βέρρου και Γιαννάκη Γ. χασάπη. Υπό τον όρον να νέμεται αυτή κατά βούλησιν έφ' όρου ζωής τα είσοδήματα του, μετά δε τον θάνατον της γενέσθω συμφώνως τω κα' άρθρω

δ) Εις τήν σύζυγόν μου Φωτεινήν αφίνω εκατόν λίρας όθωμανικας χρυσάς εις μετρητά εκ τοϋυ όλου της περιουσίας μου.

ε) Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω το εις την αγοράν χάνι μου τα χασάπικα, το όποιονσυνίσταται από τρία δωμάτια εις τό επάνω πάτωμα και εις το κάτω πάτωμα εκ πέντε εργαστηρίων, φούρνου και αχουρίου και συνορεύει ένθεν μεν με το χάνι του Χαρούν Κουτσικόπουλου ένθεν με τα δύο εργαστήρια μου, ετέρωθεν με δημόσιον δρόμον και με τον κήπον της οικίας μου.

στ)Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω τα δύο εργαστήρια τα προσαρτημένα τη οικία μου, τα οποία συνορεύουσι ένθεν μεν με δημόσιον δρόμον,ενθεν δε με τό άνω ρηθέν χάνι μου, το όποιον τφ ίδίω υίφ μου διέθεσα, ετέρωθεν με τον γνωστόν φούρνον του οθωμανικού τεμένους καί έκ τετάρτου μέ την έξω αυλήν της οικίας μου.

ζ)Εις τόν υιόν μου Γιαννάκην αφίνω τα κατά σειράν επτά έργαστήρια τα αντίκρυ της οικίας μου, τα οποία συνορεύουσι ένθεν και ένθεν δημόσιον δρόμον, έτέρωθεν μέ εργαστήρι του Μπεκήρ-αγά καί εκ τετάρτου με το χάνι μου το οποίον διέθεσα εις την συζυγόν μου Φωτεινήν ώς εις το τρίτον άρθρον φαίνεται.

η)Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω το εις την αγοράν εργαστήριον μου το όποιον συνορεύει ένθεν με εργαστήρι του Χρήστου Κατσάνου και εργαστήρι Χαρούννινας άπό δε τά λοιπά τρία μέρη με δρόμον της αγοράς.

θ)Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω τα πέντε εργαστήρια μου τα εις την γνωστήν αγοράν της Πανηγύρεως του αγίου Αχιλλείου, τα οποία συνορεύουσιν ένθεν μεν μέ εργαστήρια του Κώτα Λαδά ένθεν δέ με εργαστήρια τοΰυ μωαρεφιού, ετέρωθεν δε και εκ τετάρτου με δρόμον.

ι) Εις τόν υίόν μου Γιαννάκην αφίνω το αμπέλι μου εις Ντουρούτ εκ ενός στρέμματος συνορεύον ένθεν μεν με άμπελον του Χρήστου Κατσάνου ένθεν δε με άμπελον Μουράτ Τσιαούς, ετέρωθεν δε με άμπελον του οθωμανικού τεμένους και εκ τετάρτου με λάκκον.

ια) Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω το αμπέλι μου εις Δραγασιά στρεμμάτων δύο συνορευον ένθεν μεν με άμπελον Μουράτ Τσιαούς και έκ τετάρτου μέ τόπον χέρσον.

ιβ) Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω όσα χρήματα ευρεθώσι μετά τον θάνατον μου εις διάφορα νομίσματα ως και όσα έχω να λαμβάνω παρά των διαφόρων οφειλετών δι’ ομολόγων χρεωστικών η εις πιστώ¬σεις εν τω καταστίχω μου.

ιγ) Εις τον υιόν μου Γιαννάκην αφίνω όλον το εμπορικόν πράγμα το οποίον θά ευρέθη εις το κατάστημα μου, ό όποιος οφείλει συμφώνως της εν τω καταστίχω μου μερίδος της δοσοληψίας μετά των εν Θεσσα¬λονίκη εμπόρων να πλήρωση όσα ήθελον οφείλει καθώς και οιονδήπο¬τε άλλο τυχόν χρέος μου διά της υπογραφής μου.

ιδ) Εις τόν εκ της πρώτης συζύγου μου υίόν μου Κωνσταντίνον, τον όποιον και άποκληρώ της περιουσίας μου διά την άθέτησιν των υιικών αυτού καθηκόντων προς εμέ και την αχάριστον προς εμέ και εν γένει ουχί καλήν διαγωγήν του ούκ ήττον άφίνω νά δοθώσι τεσσαράκοντα λίραι όθωμαν. Χρυσαί εις μετρητά και ουδέν πλέον. Τάς δέ θυγατέρας μου εκ της πρώτης συζύγου μου Άννέταν, Εύανθίαν καί Έλένην αρκε¬τά πλουσίως επροίκισα κατά την υπανδρείαν των και άλλα οπωσδήπο¬τε κατά διαφόρους εποχάς προς όφελος αυτών έπραξα επίτηδες προς τον σκοπόν του να άρκεσθώσιν εις ταύτα και να μη δικαιούνται το πα-ράπαν εις συμμεοχήν εις τα της περιουσίας μου, ούκ ήττον προς ανάμνησιν αφίνω να δοθώσιν καίι εις αύτάς ανά δέκα λίραι οθωμανικαί χρυσαί εις μετρητά.

ιε) Εις τα σχολεία της πόλεως Γρεβενών άφίνω να δοθώσι πεντήκο¬ντα λίραι οθωμανικαί χρυσαί εις μετρητάς, των οποίων ο τόκος θα δα¬πανάται εις μισθούς των διδασκάλων. Ετέρας δε πεντήκοντα λίρας όθωμανικάς χρυσάς άφίνω να δοθώσι εις μετρητάς τη Εφοροεπιτροπεία της πόλεως Γρεβενών διά την εν τη πόλει Γρεβενών ανεγερθησομένην έκκλησίαν, τών οποίων ο τόκος μέχρι της ανεγέρσεως αυτής θά διανέ-μεται παρά της Εφοροεπιτροπείας της πόλεως Γρεβενών εις πτωχά κο¬ράσια προς υπανδρείαν.

ιστ) Εις τάς 'Ιεράς Μονάς Ζάβορδας, Σπηλαίου και Κοσκού αφίνω να δοθώσι ανά δυο λίραι όθωμαν. χρυσαί εις μετρητάς. Εις τας εκκλη¬σίας του αγίου Γεωργίου και του αγίου Βλασίου του χωρίου μου Κοτόρτση έξ ου κατάγομαι αφίνω να δοθώσι ανά δέκα λίραι όθωμαν. χρυ¬σαί εις μετρητάς. Δύο λίραι όθωμαν. χρυσαΐί άφίνω να δοθώσιν εις με¬τρητάς εις το οθωμανικόν τέμενος Γρεβενών.

ιζ) Εις τον ευρεθησόμενον Αρχιερέα αφίνω να δοθώσι τρείς λίραι όθωμαν. χρυσαί εις μετρητάς διά την ταφήν μου. Πεντακόσια δέ γρό¬σια αφίνω να μοιρασθώσι εις τους πτωχούς την ήμέραν του θανάτου μου.

ιη) Εάν ο θάνατος με αφαρπάση προ της ενηλικιώσεως του υιού μου Γιαννάκη διορίζω κηδεμονευτικήν επιτροπήν υπό την προεδρείαν του κατά καιρόν Μητροπολίτου Γρεβενών τους ως είρηται εκτελεστάς της παρούσης μου, οίτινες αναλαμβάνοντες την διαχείρισιν απάσης της πε¬ριουσίας μου θα φροντίσωσι να εκκαθαρίσωσι αυτήν αποφασίζοντες περί της διατηρήσεως της ακινήτου η όχι και περί της καταλλήλου και ωφελίμου τοποθετήσεως του εις χρήματα προϊόντος αυτής, όπως ήθελον εγκρίνει συμφερότερον και αφού πληρωσωσιν εξ ολοκλήρου τα εν τη παρούση μου οριζόμενα εις διαφόρους σκοπούς κληροδοτήματα δια-θέσωσι το υπόλοιπον ούτως ώστε αι πρόσοδοι αυτής μόνον να δα¬πανώνται διά την ανάλογον και αναγκαίαν διατήρησιν του υιού μου, όστις καθ' όλον το διάστημα τούτο θα διαμένη εν τη οικία μου μετά της συζύγου μου Φωτεινής, χωρίς να θιγή τι εκ των κεφαλαίων, μετά δε την ενηλικίωσιν του θα τω παραδώσοσιν άπασαν την ρηθεισαν περιουσίαν άφου λογοδοτήσωσιν αυτώ δι' όλα τα έτη τής διαχειρίσεως των. Κατά το διάστημα δε της διαχειρίσεως των δύναται η Εφοροεπιτροπή της Κοινότητος Γρεβενών να ζητή διά της Ιεράς Μητροπόλεως συνοπτι-κήν λογοδοσίαν των πεπραγμένων.

ιθ) Παρακαλώ τους εκτελεστάς της παρούσης μου και εύχομαι τω θεώ ίνα βασιλεύη μεταξύ αυτών η ομοφωνία και από κοινού αποφασίζωσι περί παντός ότι καλόν και συμφέρον. Αν δε τυχόν επέλθη δια¬φωνία τότε θα άποφασίζωσι τουλάχιστον οι τρεις εξ αυτών. Έν ισοψη¬φία δε την διαφοράν θά λύη ο Σ. Μητροπολίτης είτε μόνος του είτε διά τινός εμπειρογνώμονος. Εάν διά παραιτήσεως ή εξ άλλου τινός οιου¬δήποτε λόγου έλλειψη εις ή και δύο εκ τών εκτελεστών, οι άλλοι δύο θα εξακολουθήσωσιν ακωλύτως το έργον της διαχειρίσεως μέχρι της ένηλικιώσεως του υιού μου. Εάν δε και έλλείψωσι και αυτοί η μείνη ο εις μόνον, τότε ή άναπλήρωσις γίνεται διά διορισμού υπό της Εφοροεπιτροπείας της Κοινότητος Γρεβενών τη προεδρεία του Σ. Μητροπολί¬του η του Επιτρόπου του. Και οι ούτω πως εκλεγόμενοι τυχόν ανα¬πληρωματικοί εκτελεσταί θα μένωσι διαρκώς τοιούτοι μέχρι τής ενηλικιώσεως τοϋυ υιού μου, εκτός εάν η Εφοροεπιτροπεία εν τω μεταξύ διά ποακτικού παμψηφεί εκδιδομένου ήθελεν αποφασίσει διά λόγους, ους αυτή ήθελεν εγκρίνει, την ολικήν η μερικήν αντικατάστασιν των ούτω πως διορισθέντων.

κ)Έάν, ο μη γένοιτο, ο υιός μου Γιαννάκης αποθάνη ανήλιξ και άκληρος, τότε η περιουσία μου άπασα, η υπέρ αυτού εν τη παρούση διατεθεμένη, διατάσσω νά περιέρχηται εις τήν κυριότητα της Ορθοδόξου Κοινότητος Γρεβενών υπό τήν διαχείρισιν τής εκάστοτε Έφοροεπιτροπειας. ήτις αφού κατ' έτος δίδη έφ' όρου ζωής πέντε λίρας όθωμαν. εις θυγατέραν μου Έλένην, το υπόλοιπον θα διαθέτη το μεν ήμισυ προς προίκισιν άπορων και τιμίων και ορφανών κορασιών εκ τε Γρεβενών και Βαρωσίου, το δε έτερον ήμισυ προς παροχήν καλής και υγιεινούς τροφής εις απόρους ασθενείς κατά το διάστημα της αναρρώσεως των και προς διανομήν κατά τα Χριστούγεννα και το Μέγα Πάσχα εις γέροντας, χήρας κα ορφανά. Περί πάντων τούτων θα λαμβάνηται προηγουμένως πιστοποιητικά παρά των ιερέων, μουχταροδημογερόντων και προκρίτων της συνοικίας. Εν ανάγκη δέ ήθελον διαθέτει αυτά εις άλλας σπουδαιοτέρας και επείγουσας ανάγκας των σχολείων η εκκλη¬σιών της Κοινότητας.

κα) Εν τοιαύτη περιπτώσει, ήτοι θανάτου του υιού μου, ή σύζυγος μου Φωτεινή θα δικαιούται να διαμένη μέχρι του θανάτου αυτής εν τη οικία ανενόχλητος χωρίς να δικαιούται ή Κοινότης να ζητήση τι παρ' αυτής λόγω ενοικίου νεμομένη τας ωφελείας των ως άνω υπέρ αυτής διατάξεων μέχρι του θανάτου αυτής. Μετά δε τον θάνατον της όλα τα ώς άνω εις αυτήν διατιθέμενα εκτός του εις μετρητά εκατόν λιρών, όπερ ποσόν δύναται νά διάθεση ώς βούλεται και θέλει, θα περιέρχωνται ζώντος μεν του υιού μου Γιαννάκη εις αυτόν, προαποθανόντος δέ ταύ¬της εις την της Ορθοδόξου Κοινότητος Γρεβενών κυριότητα. Εάν δέ ή σύζυγος μου Φωτεινή μετά τόν θάνατον μου μη σεβόμενη την μνήμην μου εγκατάλειψη την οίκίαν εν τη οποία διορίζω να συγκατοική και να συζή μετά του υιού μου Γιαννάκη ουδέν έτερον εξ όσων αύτη διέθεσα εν τη παρούση μου δικαιούται να λάβη, εκτός του εις μετρητά εκατόν λιρών, ας υπέρ αυτής ως άνω διαθέτω.

κβ) Ως μικράν ενθύμησιν μάλλον η ως άμοιβήν των κόπων τους οποίους ήθελον καταβάλλει οι έεκτελεσταί της παρούσης μου διαθήκης διά την έκτέλεσιν και εντελή εφαρμογήν αυτής, διορίζω ίνα λάβη έκα¬στος αυτών, εκτός της συζύγου μου, εκ της εκκαθαρισθησομένης περι¬ουσίας μου ανά πέντε λίρας.

Αύτη εστίν η τελευταία μου θέλησις και τοιουτοτρόπως επιθυμώ και διατάσσω να διατεθώσι μετά θάνατον μου τα κατ' έμέ. Εάν δέ τις εξ εκείνων εις ους εγκαταλείπω ποσόν τι οπωσδήποτε ήθελε προσβάλλει λόγω η ενεργεία την παρούσαν μου διαθήκην, εκτός της αιωνίου κατακρίσεως εις ην παραδίδω αυτόν, καταργώ και την υπέρ αυτού μερίδα και εντέλλομαι ίνα εν τοιαύτη περιπτώσει η καταργηθείσα μερίς η μερί¬δες διατεθώσιν επίσης υπέρ των Σχολείων της Ορθοδόξου Κοινότητος Γρεβενών.

Μετά ταύτα ηρώτησα τον διαθέτην εάν έχη να πρόσθεση έτερον τι, τούτου δε απαντήσαντος αρνητικώς, συνέταξα αυθωρεί και άνευ δια¬κοπής την παρούσαν διαθήκην, την οποίαν αφού ανέγνωσα ευκρινώς εις επήκοον του διαθέτου και των μαρτύρων, υπέγραψαν ο διαθέτης, οι μάρτυρες και τελευταίον εγώ.


Οί μάρτυρες Ό διαθέτης

Χρ. Λαδάς Γεώργιος Κ. Σπύρτος

Γιάνης Σιόζιου Κολούσιος Καζάνας Γούσιος Βαγγέλη Τέγου

Βασίλειος Προκοπή

Γιώργης Παναγιώτη Τσουλάκη Σπυρίδων Α. Οικονόμου


Ό Συμβολαιογραφών

Γραμματεύς

Χρ. Παπά - Νικολάου


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΣΙΓΑΛΑ’’ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΩΡΟΘΕΟΥ (1896-1901) ΚΑΙ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ(1901-1910)’’
Sakis Petrou στα ΠΑΛΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

loading...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου