ΑΕΤΟΣ Grevena Γρεβενά : Συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών - Δείτε τα θέματα

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

To Φροντιστήριο των Επιτυχιών στα Γρεβενά

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών - Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  16η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών, που    θα   γίνει    στις  10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα     1ο Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. Κατάθεση ΑΓ271/23-12-2015 Αγωγή της εταιρείας ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Δήμου Γρεβενών για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή παροχών  αποχέτευσης στον Οικισμό Πριονίων”
Θέμα     2ο Έγκριση του 12ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     3ο Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο Διάθεση και κατανομή πίστωσης συνολικού ποσού 75.194,86 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους παρελθόντων ετών και έτους 2018 και κατανομή  στα ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών», για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Θέμα     5ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από βεβαίωση παράβασης προστίμου του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών (αίτημα Χαράλαμπου Χατζημιχαηλίδη του Ιπποκράτη)
Θέμα    6ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”
Θέμα    7ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής - Τμηματικής και Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου και χλοοκοπτικών μηχανημάτων
Θέμα    8ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/2016 μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις”
Θέμα    9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Γόργιανης Τ.Κ. Κηπουρείου για τα έτη 2018 & 2019”
Θέμα   10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Σύνταξη πίνακα υλοτομίας για το δημοτικό δάσος Μικρολιβάδου Τ.Κ. Μικρολιβάδου για τα έτη 2018 & 2019”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα   11ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   13ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου”
Θέμα   14ο Υλοτομία δασικού τμήματος 9 Δημοτικού δάσους Αηδονίων Τ.Κ. Αηδονίων
Θέμα   15ο Υλοτομία δασικού τμήματος 10 Δημοτικού δάσους Αηδονίων Τ.Κ. Αηδονίων
Θέμα   16ο Υλοτομία δασικού τμήματος 1 Δημοτικού δάσους Καλοχίου Τ.Κ. Καλοχίου
Θέμα   17ο Υλοτομία δασικού τμήματος 2 Δημοτικού δάσους Καλοχίου Τ.Κ. Καλοχίου
Θέμα   18ο Υλοτομία δασικού τμήματος 20 Δημοτικού δάσους Καλοχίου Τ.Κ. Καλοχίου
Θέμα   19ο Υλοτομία δασικού τμήματος 7 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων
Θέμα   20ο Υλοτομία Συστάδας 1β Δημοτικού δάσους Δοτσικού Τ.Κ. Δοτσικού
Θέμα   21ο Υλοτομία Συστάδας 2α Δημοτικού δάσους Δοτσικού Τ.Κ. Δοτσικού
Θέμα   22ο Υλοτομία Συστάδας 2β Δημοτικού δάσους Δοτσικού Τ.Κ. Δοτσικού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου