ΑΕΤΟΣ Grevena Γρεβενά : Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΡΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αναζήτηση


Κάντε ΚΛΙΚ

To Φροντιστήριο των Επιτυχιών στα Γρεβενά

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην
6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Θέμα 1ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο: “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού”. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 350.000,00 € από ΣΑΕ 055
Θέμα 2ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις”. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 105.400,00 € από ΣΑΕ 055
Θέμα 3ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας”. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 203.00,00 € από ΣΑΕ 055

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Δήμου Δεσκάτης για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου ΔεσκάτηςΔιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων αποδοχών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Άρτα
Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα και στην Λιβαδιά
Θέμα 10ο Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη λόγω συμψηφισμού και επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ. Δημήτριο Ίττη του Ιωάννη
Θέμα 11ο Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα βοσκοτόπου λόγω διακοπής της μισθωτικής σύμβασης για λόγους υγείας της Βασιλικής Καραμπάλιου κάτοικου Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας
Θέμα 12ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 71/2004 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Αβδέλλας
Θέμα 13ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης επί Δημοτικού κτίσματος για την εγκατάσταση ενός νέου σταθμού σταθερής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Πυλωρών της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών (Αίτημα του Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)
Θέμα 14ο Έγκριση πρακτικού 1/2018 της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006)
Θέμα 15ο Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2018-2019” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Θέμα 16ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Ιανουαρίου 2018)
Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ετών 2017 – 2018” (μηνός Φεβρουαρίου 2018)
Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”
Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας για τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2018
Θέμα 22ο Έγκριση εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης για τις Εθνικές Επετείους, τις Τοπικές Εορτές και τα στεφάνια κατάθεσης
Θέμα 23ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για ηχητική κάλυψη
Θέμα 24ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών
Θέμα 25ο Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έξοδα ενημέρωση και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 26ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σαμαρίνας”
Θέμα 27ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επιχρισμάτων – ελαιοχρωματισμοί Σχολικών Υποδομών”
Θέμα 28ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση – Συντήρηση Δημοτικών χώρων (έτους 2018)”
Θέμα 29ο
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 30ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – Ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)
Θέμα 31ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου” (Α.Μ. 85/2007)
Θέμα 32ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αντιπλημμυρικά έργα” (Α.Μ. 183/2007)
Θέμα 33ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση επισκευή βελτίωση εγκαταστάσεων Αγίου Νικολάου Φιλιππαίων” (Α.Μ. 10/2008)Θέμα 34ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάδειξη – ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών στοιχείων πέτρινων Σχολείων (έτος κατασκευής 1890 – 1930) Β΄ Φάση”(Α.Μ. 47/2008)
Θέμα 35ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση οδών Τ.Δ. Κοκκινιάς Πολυδένδρου” (Α.Μ. 76/2008)
Θέμα 36ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής” (Α.Μ. 103/2008)
Θέμα 37ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάδειξη Οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου” (Α.Μ. 16/2009)
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος
Θέμα 38ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμου Περιβολάκι Λάβδα” (Α.Μ. 99/2009)
Θέμα 39ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση Νεκροταφείου” (Α.Μ. 131/2009)
Θέμα 40ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αμμοχαλικόστρωση δρόμου Οικισμού Παρόρειου” (Α.Μ. 70/2010)
Θέμα 41ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή χλοοτάπητα Αθλητικών Χώρων” (Α.Μ. 34/2012)
Θέμα 42ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου” (Α.Μ. 51/2013)
Θέμα 43ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 53/2013)
Θέμα 44ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου” (Α.Μ. 78/2013)
Θέμα 45ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους” (Α.Μ. 22/2014)
Θέμα 46ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου στη θέση Πηγαδάκια Οικισμού Πόρου” (Α.Μ. 12/2015)
Θέμα 47ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων” (Α.Μ. 46/2015)
Θέμα 48ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ” (Α.Μ. 8/2016)
Θέμα 49ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Ύδρευση Δήμου Θ. Ζιάκα Β΄ Φάση” (Α.Μ. 77/2007)
Θέμα 50ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Αποχέτευση Δ.Δ. Πολυνερίου Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 15/2008)
Θέμα 51ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Λάβδας” (Α.Μ. 127/2009)
Θέμα 52ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 127/2009)
Θέμα 53ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Ανάδειξη πρόναου Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αηδονίων” (Α.Μ. 184/2009)
Θέμα 54ο
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” (Α.Μ. 80/2010)
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος
Θέμα 55ο Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ Κατηγορίας Δ. Θ.: “Κλέφτη Πηγάδι” Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών» (προϋπολογισμού 2.500,00 €)
Θέμα 56ο
Έγκριση – Παραλαβή αντικειμένου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά τον Πίνακα Υλοτομίας με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους “Τσερνόκι” Αγίων Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

1 σχόλιο:

 1. Ωραία πόλη έχετε ανομία αναρχία και άσυλο από τα όργανα τις τάξεως σε όλους του παραβάτες και εξηγούμαι ... Αν κάποιος θέλει να διασχίσει τη κεντρική πλατεία της πόλεώς σας με ΙΧ δεν πρόκειται να τον εμποδίσει κανένας τα πεζοδρόμια σας είναι κατειλημμένα μονίμως από κάθε λογής εμπόδια Πχ Καρέκλες τραπέζια ντιβάνια Παλέτες Επιδαπέδιες πινακίδες,πάγκους ,Βιτρίνες & κρεμάστρες Ψυγεία, πλυντήρια,ψησταριές παιχνίδια με κερματοδέκτες τα οποία παρεμπιπτόντως κάνουν και πολύ θόρυβο!!!,μηχανήματα,δίκυκλα,αυτοκίνητα,φορτηγά λεωφορεία,κολώνες, κολονάκια,καμπίνες ΟΤΕ,κλπ δεξαμενές παλέτες ομπρέλες καφάσια κώνους καρέκλες καθώς και πολλά άλλα.Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με ένα καρότσι για παιδιά για να καταλάβετε γιατί τα λέω.Καλά δεν το συζητάμε αν υπάρχει κάποιο κινητικό πρόβλημα και θα πρέπει να κινηθεί κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο.
  Αλήθεια ο Δήμος σας εισπράτει αντίτιμο έναντι όλων αυτών τον στοιχείων από επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια είτε με τα Τραπεζοκαθίσματα είτε με τα ψυγεία Αναψυκτικών-Παγωτών-παγωτομηχανών και άλλων παγίων που δημιουργούν εμπόδια άλλα και μεγάλη "αστική μόλυνση "
  Επίσης τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει με επιχειρήσεις και "Επιχειρηματίες" που καταλαμβάνουν τον ΔΗΜΟΣΙΟ δρόμο με διαφημιστικές πινακίδες με σήματα "Μην Παρκάρετε και αν τολμήσεις και του πεις τίποτα κάνου και τσαμπουκάδες !!! "χωρίς να υπάρχει Θέση στάθμευσης είτε είσοδος για κάποιο χώρο" με σημαίες καρέκλες μηχανάκια χωρίς πινακίδες ποδήλατα και άλλα;
  Καλά ειδικά τα Σούπερ μάρκετ το τερμάτισαν Παλέτες αλλα Κοντέινερ σε πεζοδρόμια εν είδει αποθηκευτικού χώρου
  Αλήθεια επί της οδού Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη τι ακριβώς καθεστώς ισχύει με τα διπλό και τριπλοπαρκαρισματα γιατί τα όργανα της τάξεως δεν αφαιρούν πινακίδες; Επίσης τι ακριβώς συμβαίνει με τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα στις κορυφές των διασταυρώσεων και επίσης στις ράμπες αναπηρικών αμαξιδίων;
  Υπάρχει άραγε κάποιου είδους ασυλία προκειμένου να μην χαλάσει η μανέστρα για τις επιχειρήσεις που είναι αριστερά και δεξιά επί της συγκεκριμένης οδού αλλά και άλλων οδών όπως πχ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θ.Ζιάκα & 13ης Οκτωβρίου
  Με τα πιτσιρίκια που κυκλοφορούν με δίκυκλα χωρίς πινακίδες και με After Market εξατμίσεις αλλά και χωρίς κράνη και καθρέπτες βρίσκεται ακριβώς γίνεται;
  Με όλα τα οχήματα αυτοκίνητα και δίκυκλα αλλά και κάποια φορτηγά αλλά και μη χειρότερα Γεωργικά μηχανήματα άλλα ακόμη και τρέιλερ δεμένα με αλυσίδες σε σήματα κυκλοφορίας που είναι παρατημένα σε διάσπαρτα σημεία μέσα στην πόλη τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε;
  Με τους ψυχάκιδες που τρέχουν με όσα μπορούν Μπροστά από τα Σχολειά παιδικούς σταθμούς νηπιαγωγεία Δημοτικά αλλά και τα Γυμνάσια θα κάνετε κάτι;
  Α και κάτι ακόμα τελευταίο με τους χώρους στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που είναι μονίμως πιασμένοι το ακριβώς κάνετε ;(Μετά περιμένετε να έρθουν να ψωνίσουν κιόλας!!!)
  Εγώ σύντομα τελειώνω με την διαμονή μου στην πόλη σας την οποία και αγάπησα πολύ εδώ και τρία χρόνια εσείς είστε ευχαριστημένοι από αυτά που προανέφερα;
  Και για να μην πούνε κάποιοι και κάποιες ότι είμαι απλά συκοφάντης
  Σας διαβεβαιώνω ότι για όλα όσα προανέφερα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που είναι στην διάθεση μου για οποτεδήποτε και οπουδήποτε χρειαστεί μιας και η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο συνεχώς.
  Πραγματικά δεν ξέρω αν φταίει η Τροχαία το τμήμα είτε η Δημοτική σας αρχή πάντως αν κάνεις από όλους αυτούς δεν ενδιαφέρεται θα πρέπει όσοι και όσες από εσάς αγαπάτε την πόλη σας να επικρίνεται τα κακώς κείμενα μπας και γίνεται επιτέλους μια σύγχρονη δυτική ευρωπαϊκή πόλη
  Φιλικά ένας από εσάς.
  Ελπίζω να μην γίνει ποτέ κάποιο ατύχημα με τραυματισμό ή ακόμα και με χειρότερα αποτελέσματα συνέπεια όλων των παραπάνω διότι τότε κάποιοι από εσάς που έχετε την ευθύνη θα κληθείτε να απολογηθείτε και τότε δεν θα μπορείτε να ισχυρισθείτε ότι δεν γνωρίζατε.
  Αυτά θα τολμήσετε να τα συζητήσετε ;
  Χάος

  ΑπάντησηΔιαγραφή